Protokoll oktober 2015

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i Föreningen Rallyklassikerna den 27 oktober 2015 i Västerås.

 

Närvarande:

Jårs Damberg

Nils Bergquist, mötets ordförande

Åsa Bergquist

Karl-Bertil Ling

Lars Werner

Göran Hedefalk, mötets sekreterare

 

1§ Mötets öppnande

Sammanträdet öppnades av ordförande

 

2§ Konstituering av styrelsen

Posterna fördelades enligt följande:

Ordförande: Nils Bergquist

Vice ordförande och tävlingssamordnare: Karl-Bertil Ling

Kassör Åsa Bergquist

Sekreterare: Göran Hedefalk

Webbmaster Lars Werner

Klubbmästare och suppleant: Jårs Damberg

 

3§Fullmakter

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig

 

4§ Besvarande av motion J1+J2

Styrelsen beslutade bifalla motion avseende klass 10, STD-GT/GTS J1 bilar, oavsett cyl.volym.

Styrelsen beslutade kalla klassen ”Klass 10” i Historiska Rallycupen.

 

5§ Nytt reglemente för våra cuper

Nytt reglemente enligt bifogat dokument: ”REGLER Klassiska Rallycupen (KCR) och Historiska Rallycupen (HCR) , där det införts förändringar i poängberäkning och klassindelning (ny klass), samt att noter är tillåtna i klass H10.

Under denna paragraf fattade styrelsen även beslut att införliva Regularity i Rallyklassikernas organisation.

 

6§ Hemsida

Webbmaster redovisade förslag till förändringar på hemsidan i syfte att göra den mer aktuell och intressant.

 

7§ Tävlingar

Tävlingsansvarig redovisade följande klara tävlingar:

27/2: Bergslagsrallyt, inklusive regularity

16/4: Zabra rallyt

21/5: Götenerundan, inklusive regularity

17/9: Kolsvarundan, inklusive regularity

Styrelsen återkommer med resterande fem tävlingar.

 

8§: Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes

 

9§ Mötet avslutades

Ordförande förklarade mötet avslutat

 

Vid protokollet Justeras

 

Göran Hedefalk                   Nils Bergquist